Cunoașterearea Înțelepciunii nespus de felurită a lui Dumnezeu Efes.3:1-12
Cunoașterearea Înțelepciunii nespus de felurită a lui Dumnezeu Efes.3:1-12

Cunoașterearea Înțelepciunii nespus de felurită a lui Dumnezeu Efes.3:1-12

     Cunoașterearea Înțelepciunii nespus de felurită a lui Dumnezeu, descoperită prin/în Biserica lui Hristos …..Efes.3:1-12 (Dacă cel puțin ați auzit de isprăvnicia harului lui Dumnezeu, care mi-a fost dată față de voi. …Prin descoperire dumnezeiască am luat cunoștință de taina aceasta, despre care vă scrisei în puține cuvinte. Citindu-le, vă puteți închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos, care n-a fost făcută cunoscută fiilor oamenilor în celelalte veacuri, în felul cum a fost descoperită acum sfinților apostoli și proroci ai lui Hristos, prin Duhul. Că adică neamurile sunt împreună-moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi și iau parte cu noi la aceeași făgăduință în Hristos Isus, prin Evanghelia aceea , al cărei slujitor am fost făcut eu, după darul harului lui Dumnezeu, dat mie prin lucrarea puterii Lui. Da, mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos și să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile, pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi, prin Biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Isus, Domnul nostru….În El avem, prin credința în El, slobozenia și apropierea de Dumnezeu cu încredere 1. Taina Bisericii descoperită Apost. Pavel – Biserica…HRISTOS ÎN VOI NĂDEJDEA ASLAVEI – este suficientă…. 2.Rugăciunea lui Pavel pentru ca biserica din Efes și noi să cunoaștem această Înțelepciune – deschiderea ochilor spirituali… 1.v. 17 -23: ” Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, a.) să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui b.) și să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți c.) ….și care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui, ..pe care a desfășurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morți și L-a pus să șadă la dreapta Sa, în locurile cerești,…mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor… d. Prin puterea Invierii Lui, Biserica vie (cei morți vor învia, cei în viață vor fi răpiți, trupurile lor preschimbate în slavă și vom sta la dreapta Mirelui nostru drag, mai presus de domnii…stăpâniri..împreună cu Hristos.